Sosyal Haber
Belediyelerde Stratejik Planlama
Türk kamu yönetimi alanında kavramsal, yeni bir anlayış yaratan, stratejik plan, performans göstergeleri, stratejik amaç, stratejik hedef ve yönetişim ifadeleri, stratejik yönetimin unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, başta ekonomi olmak üzere, yaşamın her alanında etkisini Şiddetle göstermektedir. Bir yandan insanın siyasal, hukuksal ve sosyal alanda paydaş olarak önemi, diğer yandan üretkenliği yüksek, nitelikli ve iyi eğitilmiş iş gücü olarak insanın kalkınma sürecindeki rolü, daha mükemmele ulaşma arzusu, toplumsal kuvvetlerin de etkisiyle değişimi hızlandırmaktadır.

„?Değişim?? yeniliklerin toplam bileşenine, etki ve sonuçlarına bağlıdır. Her yenilik bir yayılma döngüsünden geçer. Zamanlamaya ilişkin soruların yanıtlarını değişiklik, ya da yeniliğin yayılma eğrisindeki yeri belirleyecektir. Stratejik yönetim ve planlamaya zorlayan dünya üzerindeki büyük eğilimler, özel sektör işletmelerinin yanında kamu yönetimlerini ve dolayısıyla yerel kamu yönetimlerinden biri olan belediyeleri de yakından etkilemektedir. Türk kamu yönetimine 5018 sayılı „?Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu?? ile getirilen stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme sistemi, Merkezi yönetim kurumlarından başlayarak, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri de kapsamı içine almıştır.

Geniş yelpazede, tüm kamu kurumlarını yakından ilgilendiren bu yasal düzenleme, stratejik planlama alt yapısını oluşturmaktadır. 5393 sayılı „?Belediye Yasası?? ile nüfusu elli binin üzerinde olan belediyelerde stratejik plan zorunlu hale getirilmiştir. Stratejik planlamaya rehberlik etmesi açısından Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan stratejik plan hazırlama rehberi bu konuda belediyelere yeterince ışık tutmaktadır. Bu çalışmanın stratejik amacı, stratejik planların Şekilsel anlamda ve kağıt üzerinde nasıl hazırlandığından çok, başarısının bütçe, kontrol, bilgi sistemleri ve örgüt yapısıyla ilişkisinin irdelenmesidir.

Stratejik yönetimin bir unsuru olan stratejik planlamanın başarısı, stratejik yönetime olumlu etki edebilir düşüncesiyle, ele alınan bu çalıma ?Belediyelerde Stratejik Planlama ve Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi? başlığı altında, Büyük şehir belediyeleri dışında kalan, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik ve Yalova, il belediyelerinde alan çalışması yapılarak bulgular çözümlemeye çalışılmıştır.
Bu yazı 17.2.2015 tarihinde eklendi ve 339 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır