Güncel Yazılar
Ab Üyelik Yükümlülükleri
Türkiye, düzensizde olsa üyelik yükümlülüklerine ilişkin birçok alanda ilerleme kaydetmiştir. Ancak, cevre, şirketler hukuku, kamu alımlar, iş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestîsi konularında uyum çabalarına devam edilmesi gerekmektedir. Ticarete ilişkin sorunlar hala çözülememiştir. Birçok konuda Türkiye’nin AB müktesebatının uygulanması bakımından idari kapasitesini geliştirmesi gerekmektedir. Ticarette teknik engeller malların serbest dolaşımını engellemektedir. Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İş kurma ve hizmetler alanında ilerleme kaydedilmemiştir. Terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik yasal çerçeve hala tamamlanmamıştır. Fikri mülkiyet hakları alanında koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye başta su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları, imtiyazlar ve kamu özel sektör iş birliği olmak üzere mevzuatlarını AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale getirmelidir. Bunun yanında elektronik haberleşme, bilgi toplumu hizmetleri ve görsel –işitsel politika konularında daha fazla ilerleme gerekmektedir. Tarım ve kırsal kalkınma alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Organik tarım konularında daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Demiryolları piyasasının açılması ve emniyeti konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Denizcilik sektöründe uluslar arası sözleşmelere taraf olma konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Doğalgaz, nükleer enerji, nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve devlet desteği konularında daha fazla çaba gerekmektedir. Alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisindeki artışlar, komisyon tarafından kabul edilen eylem planına aykırılık teşkil etmektedir. Doğrudan ve dolaylı vergilendirme konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Ekonomik ve parasal politika anlamında merkez bankasının tam bağımsız hala getirilmesi sağlanmalıdır. Sendikal hakların AB standartları ve İLO sözleşmeleri ile uyumlu biçimde tam olarak sağlanmasını amaçlayan bir reform çalışması hala beklemektedir. Kayıt dışı istihdam, düşük kadın istihdam oranları ve iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının uygulanması konusunda endişeler bulunmaktadır. Yoksulluk ile mücadele için genel bir politika çerçevesi bulunmamaktadır. Türkiye’yi yapısal fonların daha etkin kullanımına hazırlamak amacıyla, katılım öncesi fonların uygulanmasında yer alan kurumların idari kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Vize politikası konusunda çok az ilerleme kaydedilmiştir. Çevre alanında, yatay mevzuat, hava ve su kalitesi, endüstriyel kirlilik, kimyasallar ve idari kapasite konularında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Doğa koruması konusunda ilerleme kaydetmemiştir. Çevre alanındaki yatırımların artırılması gerekmektedir. Mali kontrol alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiş, dış denetimi ilgili uluslar arası standartlara uyumlaştıracak olan Sayıştay kanunundaki değişiklik henüz kabul edilmemiştir. Türkiye’deki yolsuzlukla mücadele iş birliği yapısı (AFCOS) henüz operasyon el bir ağa dönüşmemiştir. Evet, ne kadar ilerlemişiz takdir sizlerin.
Bu yazı 9.2.2011 tarihinde eklendi ve 1482 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır